Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Jerphaas, stem je in met wat hierna beschreven staat:

Begrippen

Opdrachtgever : diegene die aan Jerphaas de opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).
Cliënt / Cursist: de persoon die deelneemt aan een sessie coaching of therapie, een workshop of opleiding familieopstellingen e.d.

Voor de leesbaarheid wordt jij als Cliënt of Cursist aangesproken met ‘je’, ‘jij’ en ‘jou’, en waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat spreekt Jerphaas.

Bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per e-mail of telefoon, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Jerphaas zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Jerphaas kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Jerphaas te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, medicijn- en alcoholgebruik, en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

Annulering van coaching en therapie

Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. 

Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of niet verschijnt op een afspraak, worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Annulering van workshops en opleidingen

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je annulerings- en administratie kosten verschuldigd. Voor de workshops is dit € 30,- en voor de opleiding € 95,-

  • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop of opleiding, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
  • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Wanneer Jerphaas, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

Certificaat na opleiding

Om voor een opleidingscertificaat in aanmerking te komen, dien je alle opleidingsdagen aanwezig te zijn, de opdrachten en toetsingen te maken en voor ieder onderdeel een voldoende te halen.

Planning van workshops en opleidingen

Jerphaas heeft het recht de data en/of tijden van een workshop of opleiding te wijzigen.

Wanneer een opleiding of workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de opleiding of workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

Betalingen

Bij coaching en therapie ontvang je achteraf een factuur.
Bij inschrijving voor een workshop of opleiding ontvang je de factuur vooraf.

Waneer je een factuur ontvangt van Jerphaas dien je die binnen 21 dagen te betalen.

Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die boven aan de wachtlijst staat.

Contactgegevens

Jouw contactgegevens worden niet aan derden verstrekt. Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Jerphaas met een wachtwoord. Externe backups zijn versleuteld en beveiligd.

Geheimhouding

Jerphaas heeft een geheimhoudingsplicht en beschermt jouw persoonlijke levenssfeer als Cliënt en/of Cursist. Soms laat ik mij bijstaan door een supervisor en/of deskundige die ook tot geheimhouding is verplicht.

Dossier

Door Jerphaas wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak eenvoudige handgeschreven notities op papier bij de individuele sessies.
Mijn notities worden bewaard in een afgesloten kast in de praktijk. Deze notities worden zo lang bewaard als de wet dat van mij eist (op dit moment 10 jaar). Na deze termijn worden ze vernietigd.

Een Opdrachtgever heeft geen inzage in deze notities, ook niet wanneer jij als Cliënt daar toestemming voor geeft.

Nieuwsbrief

Wanneer je Cliënt of Cursist wordt bij Jerphaas stuur ik je een e-mail nieuwsbrief. Dat doe ik maximaal zes keer per jaar. Je kunt je altijd en gemakkelijk afmelden, waarna je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Ethiek en klachten

Wanneer je niet tevreden bent over een dienst, dien je dit binnen 14 dagen per mail of schriftelijk te melden. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, kan je je schriftelijk richten tot de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht, waaraan Jerphaas verbonden is.
Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft kun je je wenden tot geschillencommissie SCAG.

Op alle diensten van Jerphaas is als eerste de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht van toepassing en als tweede geschillencommissie SCAG.

Klachten worden binnen 4 weken behandeld. Wanneer er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt je hiervan binnen deze vier weken hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer een beoordeling gegeven kan worden.

Het oordeel van de klachten- en/of geschillencommissie is voor jou en mij bindend en eventuele consequenties worden door Jerphaas snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

Jerphaas is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
  • doordat Jerphaas is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.

Indien Jerphaas wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Intellectueel eigendom

Op door Jerphaas verstrekte cursusmaterialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.

Wanneer ergens een Creative Commons (CC) licentie vermeld staat, heb je voor dat deel toestemming onder voorwaarde van de betreffende CC licentieregel.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Jerphaas geen rechten ontlenen.

Vindplaats

Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website jerphaas.nl en ook gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

24 mei 2018