Algemene Voorwaarden

Je leest hier hoe ik (Jerphaas) met jou omga. Wat je van mij kunt verwachten, maar ook wat ik van jou verwacht:

Benaming

Opdrachtgever: diegene die aan Jerphaas de opdracht geeft (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).
Cliënt / Cursist: de persoon die deelneemt aan een sessie coaching of therapie, een workshop of opleiding familieopstellingen e.d.

Voor de leesbaarheid wordt jij als Cliënt of Cursist aangesproken met ‘je’, ‘jij’ en ‘jou’, en waar ‘ik’ en ‘mijn’ staat spreekt Jerphaas.

Bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per e-mail of voicemail, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Jerphaas zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Jerphaas kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Jerphaas te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, medicijn- en alcoholgebruik, en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

Annulering van coaching en therapie

Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. 

Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of niet verschijnt op een afspraak, worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Annulering van workshops en opleidingen

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je annulerings- en administratie kosten verschuldigd. Voor de workshops is dit € 30,- en voor de opleiding € 95,-

  • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop of opleiding, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
  • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Wanneer Jerphaas, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

Planning van workshops en opleidingen

Jerphaas heeft het recht de data en/of tijden van een workshop of opleiding te wijzigen.

Wanneer een opleiding of workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de opleiding of workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

Intellectueel eigendom

Op door Jerphaas verstrekte cursusmaterialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.
Wanneer ergens een Creative Commons (CC) licentie vermeld staat, heb je voor dat deel toestemming onder voorwaarde van de betreffende CC licentieregel.

Certificaat na opleiding

Om voor een opleidingscertificaat in aanmerking te komen, dien je alle opleidingsdagen aanwezig te zijn, de opdrachten en toetsingen te maken en voor ieder onderdeel een voldoende te halen.

Betalingen

Bij coaching en therapie ontvang je achteraf een factuur.
Bij inschrijving voor een workshop of opleiding ontvang je de factuur vooraf.

Waneer je een factuur ontvangt van Jerphaas dien je die binnen 21 dagen te betalen.

Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

Gegevens op de factuur

Een factuur bevat altijd je naam, adres en sessiedatum of startdatum van een cursus. Een factuur bevat geen gegevens over de inhoud van een sessie. Wanneer je een factuur bij jouw zorgverzekeraar declareert, komt deze niet over de inhoud van een sessie te weten. Een zorgverzekeraar kan alleen de datum zien waarop je de praktijk bezocht.

Van elke factuur wordt een digitale kopie bewaard. De facturen zijn alleen toegankelijk door Jerphaas met een wachtwoord. Externe backups van facturen zijn versleuteld en beveiligd.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die boven aan de wachtlijst staat.

Contactgegevens en privacy

Jouw contactgegevens registreer ik om contact op te kunnen nemen en worden niet aan derden verstrekt.
Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Jerphaas met een wachtwoord.
Externe backups zijn versleuteld en beveiligd.

Dossier en privacy

Door Jerphaas wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Ik maak eenvoudige handgeschreven notities op papier bij de individuele sessies. Deze notities worden bewaard in een afgesloten kast in de praktijk en zo lang bewaard als de wet dat van mij eist (15 jaar).
De notities worden niet gedigitaliseerd of gekopieerd en na de bewaartermijn vernietigd.

Een Opdrachtgever heeft geen inzage in deze notities, ook niet wanneer jij als Cliënt daar toestemming voor geeft.

Geheimhouding

Jerphaas heeft een geheimhoudingsplicht en beschermt jouw persoonlijke levenssfeer als Cliënt en/of Cursist. Soms laat ik mij bijstaan door een supervisor en/of deskundige. Daarbij bespreek ik in elk geval anoniem en zo veel als mogelijk zonder herleidbare feiten en gegevens. Een supervisor en/of deskundige is ook tot geheimhouding verplicht.

Website en privacy

Het website adres van Jerphaas is: https://jerphaas.nl.
De website maakt gebruik van een SSL certificaat, dat betekent dat gegevens van en naar de website veilig verstuurd worden. Wanneer je op de website een contactformulier invult of je inschrijft voor een cursus, worden jouw gegevens niet op de website opgeslagen, er wordt alleen een e-mail verstuurd. Van die verstuurde mail wordt geen kopie bewaard op de website.

De website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics. Deze wordt gebruikt om bezoekersaantallen, bezoekduur, zoekwoorden e.d. bij te houden, zodat ik kan zien of de website naar behoren werkt. Je IP adres wordt hierbij geanonimiseerd. De optie dat Google deze gegevens zou mogen delen (met anderen of eigen Google diensten) is uitgeschakeld.

Nieuwsbrief

Wanneer je Cliënt of Cursist wordt bij Jerphaas stuur ik je een nieuwsbrief per e-mail. Dat doe ik maximaal vier keer per jaar. Je kunt je altijd en gemakkelijk afmelden, waarna je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Ethiek en klachten

Wanneer je niet tevreden bent over een dienst, dien je dit binnen 14 dagen per mail of schriftelijk te melden. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, kan je je schriftelijk richten tot de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht, waaraan Jerphaas verbonden is.
Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft kun je je wenden tot geschillencommissie SCAG.

Op alle diensten van Jerphaas is als eerste de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht van toepassing en als tweede geschillencommissie SCAG.

Klachten worden binnen 4 weken behandeld. Wanneer er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt je hiervan binnen deze vier weken hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer een beoordeling gegeven kan worden.

Het oordeel van de klachten- en/of geschillencommissie is voor jou en mij bindend en eventuele consequenties worden door Jerphaas snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

Jerphaas is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
  • doordat Jerphaas is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.

Indien Jerphaas wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Jerphaas geen rechten ontlenen.

Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn vindbaar op de website https://jerphaas.nl. Ze zijn ook gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

juni 2018